Code Of Conduct

Bij GD-iTS Groep, en al haar werkmaatschappijen, zijn we vastbesloten om ethisch en verantwoord zakendoen te bevorderen en te handhaven. Deze Code of Conduct beschrijft de normen en waarden waaraan al onze medewerkers en zakenpartners zich moeten houden.

1. Omkoping en corruptie

We verbieden ten strengste omkoping en corruptie in al onze zakelijke activiteiten. Medewerkers mogen geen geschenken, gunsten of betalingen aanbieden of accepteren om ongepaste invloed uit te oefenen op zakelijke beslissingen, tenzij van ideële of geringe waarde.

2. Kinderarbeid

We verwerpen kinderarbeid en streven ernaar ervoor te zorgen dat geen enkel kind wordt tewerkgesteld in onze activiteiten of toeleveringsketen. We voldoen aan alle toepasselijke wetten en internationale normen met betrekking tot de minimumleeftijd voor arbeid.

3. Mensenrechten

We respecteren de mensenrechten van al onze medewerkers en zakenpartners. We discrimineren niet op basis van ras, geslacht, geaardheid, religie, nationaliteit, handicap of andere beschermde kenmerken. We streven naar eerlijke en gelijke arbeidskansen voor iedereen.

4. Veiligheid en gezondheid van medewerkers

We zijn toegewijd aan het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving voor al onze medewerkers. Veiligheid staat bij GD-iTS Groep hoog in het vaandel! We zorgen voor naleving van alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en moedigen een cultuur van veiligheid aan.

5. Bescherming van de omgeving

We handelen met respect voor de omgeving en nemen maatregelen om de impact van onze activiteiten op het milieu te minimaliseren. We voldoen aan alle relevante milieuwetten en -voorschriften en streven naar duurzame praktijken binnen onze activiteiten.

6. Supply chain

We verwachten van al onze zakenpartners dat ze dezelfde ethische normen handhaven als wij. We werken samen met leveranciers die zich inzetten voor eerlijke arbeidspraktijken, milieuvriendelijke productie en ethisch gedrag in hun bedrijfsvoering.

7. Rapportage en naleving

Medewerkers worden aangemoedigd om eventuele schendingen van deze Code of Conduct te melden. We zullen elke melding serieus onderzoeken en passende maatregelen nemen tegen overtreders.

8. Toezicht en handhaving

We zullen deze Code of Conduct actief handhaven en corrigerende maatregelen nemen indien nodig. Overtredingen kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, inclusief beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

9. Privacy- en Gegevensbescherming

We respecteren de privacy van onze klanten en zorgen voor de bescherming van hun persoonlijke gegevens. We handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regels met betrekking tot gegevensbescherming.

Door het naleven van deze Code of Conduct dragen alle medewerkers en zakenpartners bij aan het bevorderen van ethisch gedrag en maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de GD-iTS Groep en al haar werkmaatschappijen.